Khóa học IELTS FLOWER

SO SÁNH

ĐẦU VÀO

5.0 ~ 5.5

 • Đã hoàn thành IELTS BUD.
        HOẶC
 • Đã có căn bản tiếng Anh (không cần giỏi, chỉ cần trung bình khá).
 • Có thể truyền tải ideas dài dựa trên từ vựng (vocab) + ngữ pháp (grammar) với độ chính xác được từ 60% trở lên.
 • Phát âm dễ hiểu hoặc rõ ràng mặc dù còn một số lỗi sai.
 • Nhớ được 70% Ngữ pháp (Grammar) trở lên, có thể áp dụng nhưng chưa hiệu quả và còn một số lỗi sai.
 • Đọc + Nghe: Hiểu được 60%-70%

ĐẦU RA

6.0 ~ 6.5+

 • Có thể tự viết một bài Writing Task 1 một cách dễ dàng dù đề khó hay dễ.
 • Có thể tự nghĩ ra ý (ideas) và cách lập luận logic cho bất kì chủ đề Writing Task 2 nào dựa trên dàn bàn đã học.
 • Làm chủ được kĩ năng paraphrasing cho Speaking + Writing (diễn đạt ý bằng nhiều cách khác nhau dễ dàng).
 • Nắm rõ được phương pháp làm từng dạng bài Reading hiệu quả.
 • Áp dụng được phương pháp Reading cho môi trường học thuật và tự đọc sách tiếng Anh.
 • Vận dụng tối ưu Ngữ pháp (Grammar) để đọc hiểu bài Reading mà không cần hiểu hết Từ vựng (Vocab).
 • Có thể tự nghĩ ý tưởng và phát triển ý (ideas và develop ideas) dễ dàng cho 3 PHẦN của Speaking bất kể độ khó và chủ đề (topics).
 • Có khả năng nhận dạng paraphrasing trong IELTS Listening để tối ưu điểm thi.
 • Cải thiện khả năng nghe hiểu lên 50% so với level ban đầu

nội dung khóa học

Khóa học bao gồm

ĐĂNG KÝ LỘ TRÌNH HỌC TẬP

Hãy để lại thông tin của bạn, bee IELTS sẽ giúp xây dựng lộ trình IELTS tốt nhất dành riêng cho bạn.

  GIÁO TRÌNH HỌC CHI TIẾT – FLOWER IELTS

  • Reading: 

  + Reading steps theo phương pháp PTC

  + Hướng dẫn Matching headings (The UK Companies, đoạn A)

  Homework: Reading: đoạn B,C,D bài the UK companies

  • Listening: How to do section 1 (Practice 1)

  Homework: Listening: Practice 4 Section 1

  • Writing Task 1: 

  + Tổng quan các dạng bài task 1

  + Phân tích charts & mô tả data

  + Cách rephrase data và các dạng thông tin phổ biến trong Task 1

  + Introduction + Overview step by step (dạng no change over time)

  + Thực hành viết Introduction + Overview cho Practice1,2,3

  Homework: Practice 4,5,6 (Intro+ Overview)

  • Reading: Matching Headings

  + Homework Correction (Reading)

  + Các cách đoạn văn được sắp xếp→ rút ra ý chính của đoạn văn

  + The economic Effect of Climate

  + Bird Migration

  Homework:  Should Space be explored by robots or humans?

  • Listening: Practice 2 Section 1

  Homework: Practice 5 Section 1

  • Writing Task 1:

  + Đa dạng cách mô tả data trong câu

  + Cách sắp xếp thông tin cho 2 đoạn Body

  + Hướng dẫn và áp dụng sentence structures vào Body cho dạng chart có từ 3 đối tượng. (Practice 3)

  + Hướng dẫn và áp dụng các sentence structures khác cho dạng chart có 2 đối tượng. (Practice 1)

  Homework: Practice 4 ( full bài)

  • Reading: 

  + Hướng dẫn dạng bài Multiple Choice (Marketing and Mind Control)

  + What is exploration

  + Music and the Emotions

  Homework: các câu còn lại của Music and Emotions &  Museum of Fine Art and their public

  • Listening: Practice 3  Section 1

  Homework: Practice 6 Section 1

  • Writing Task 1:

  + Homework Correction ( Practice 4)

  + Hướng dẫn các sentence structures còn lại của chart có 2 đối tượng và áp dụng viết Practice 1

  + Apply linh hoạt các sentence structures vào Practice 7,8 (Body 1)

  Homework: Hoàn thành Body 2 của Practice 7,8

  • Reading: 

  + Homework Correction (Music and Emotions)

  + Hướng dẫn dạng Matching names

  +The origin of Ancient Writing

  + Making the most of trends

  Homework: Bovids + Making of Olympic Torch

  • Listening: Hướng dẫn làm dạng bài Section 2 – Practice 1

  Homework: Practice 4 Section 1

  • Writing Task 1:

  + Giới thiệu dạng bài Change Over time

  + Hướng dẫn viết Introduction + Overview (Practice 1,3,5)

  + Cách sắp xếp thông tin cho 2 đoạn Body

  • Reading:

  + Hướng dẫn dạng True False Not Given theo phương pháp PTC

  + Love Stories

  + Hướng dẫn dạng bài Gap-Filling (John Franklin: “the discovery of the slowness”)

  + Homework: Caral: Ancient South American city

  • Listening: Practice 2 Section 2

   Homework: Practice 5 Section 2

  • Writing Task 1:

  + Hướng dẫn & áp dụng sentence structures vào Body ( Practice 1)

  + Practice 5 ( Body 1) & Practice 12 ( Body 1)

  Homework: Practice 2, Practice 12 (Body 2), Practice 8

  • Reading:

  + Homework correction: Caral

  Ancient South American city 

  + Becoming an expert (Gap Filling)

  + Hướng dẫn dạng Information Location (Australian parrots and their adaptation to habitat change)

  Homework: Researcher on the Tree Crown

  • Listening: Practice 3 Section 2

  Homework: Practice 6 Section 2

  • Writing Task 1:

  + Hướng dẫn ngôn ngữ cho dạng Maps

  + Hướng dẫn viết Introduction + Overview ( Practice 1,2,3)

  + Cách sắp xếp thông tin cho 2 đoạn Body

  +Hướng dẫn sentence structures cho 2 đoạn Body

  Homework: Practice 1 (full bài)

  • Reading: 

  Homework correction:  Researcher on the Tree Crown

  • Speaking: tư duy học Speaking bằng phương pháp PTC

  + Tiêu chí chấm điểm Speaking

  + Phrases and ideas for các chủ đề Speaking Part 1 thông dụng: Work& Study, Hometown, Accommodation

  + Luyện tập theo cặp

  + Luyện tập với GV+ TA ( feedback từng HV)

  • Writing Task 1:

  + Maps: Áp dụng sentence structures vào Practice 9 (Body 1)

  + Hướng dẫn ngôn ngữ cho  dạng Process

  + Hướng dẫn viết Introduction + Overview cho Practice 7, 3

  + Hướng dẫn sentence structures cho 2 đoạn Body và áp dụng vào viết Body 1 của Practice 7
  Homework: Practice 3, Practice 1, Practice 2

  • Speaking: 

  + Speaking Part 1: Hướng dẫn develop ideas theo phương pháp PTC

  +Practice trả lời bộ câu hỏi thuộc chủ đề đang ra thi ( mới nhất) & good phrases được cung cấp theo chủ đề

  + Common paraphrasing trong Speaking Part 1

  + Luyện tập theo cặp

  + Luyện tập với GV + TA ( feedback từng HV)

  • Writing Task 1: Natural Process

  + Hướng dẫn ngôn ngữ cho dạng Natural Process

  + Hướng dẫn & áp dụng sentence structures vào Body 1 Practice 4

  Homework: Body 2 Practice 4, Practice 5

  • Writing Task 2: Tư duy theo phương pháp  PTC 

  + Tiêu chí chấm điểm
  + Giới thiệu chung cấu trúc bài luận Task 2 ( cách specify đề bài)

  + Cách rephrase theo phương pháp PTC trong Task 2

  + Áp dụng vào Practice 1, Practice 2

  • Speaking:

  + Common paraphrasing trong Speaking Part 1

  + Natural phrases để mở đầu câu trả lời trong Part 1

  + Luyện tập trả lời bộ câu hỏi thuộc chủ đề đang ra thi ( mới nhất) & good phrases được cung cấp theo chủ đề

  + Practice in pairs

  +Practice với GV + TA ( feedback từng HV)

  Homework: Gửi recording cho 2 topics P1

  • Writing Task 2:

  + Cấu trúc 1 đoạn Body Paragraph

  + Luyện tập viết Topic Sentences

  + Connectors để viết Supporting sentences

  + Cách develop ideas cho supporting sentences theo phương pháp PTC 

  + Giới thiệu 2 loại paragraphs phổ biến 

  + Language for Arguments

  • Speaking: 

  + Dùng PTC để phát triển một câu chuyện cho Part 2 

  + Các good phrases để kể một câu chuyện và mô tả người

  + Describe a person ( giải đề đang ra thi mới nhất)

  + Luyện tập theo cặp

  +Luyện tập với GV + TA ( feedback từng HV)

  • Writing Task 2:

  + Cách generate ideas bằng phương pháp PTC

  + Dàn bài dạng Agree – Disagree 

  + Các Positions hiệu quả cho dạng Agree-Disagree

  + Áp dụng dàn bài vào Practice 2 ( Intro, Conclusion, ½ Body1, and ½ Body 2)

  + Homework: Viết một bài essay hoàn chỉnh cho Practice 3

  • Speaking: 

   + Các good phrases  để describe a place

   + Describe a place ( giải đề đang ra thi mới nhất)

   + Luyện tập theo cặp

   +Luyện tập với GV + TA ( feedback từng HV)

   Homework: Gửi recording cho 1 topic P2

  • Writing Task 2:

   + Dàn bài dạng Discuss both views

   + Các Positions hiệu quả cho dạng Discuss both views

   + Áp dụng dàn bài vào Practice 2 ( Intro, Conclusion, ½ Body1, and ½ Body 2)

   Homework:  Viết một bài essay hoàn chỉnh cho Practice 3

  • Speaking: 

   + Các good phrases để mô tả đồ vật

   + Describe an object ( giải đề đang ra thi mới nhất)

   + Luyện tập theo cặp

   +Luyện tập với GV + TA  ( feedback từng HV)

   + Steps trả lời Part 3 dựa trên phương pháp PTC

   + Discourse markers trong Part 3

  • Writing Task 2:
   + Dàn bài dạng Advantages outweigh Disadvantages

   + Các Positions hiệu quả cho dạng  Advantages outweigh Disadvantages

   + Áp dụng dàn bài vào Practice 2 ( Intro, Conclusion, ½ Body1, and ½ Body 2)

   Homework: Viết một bài essay hoàn chỉnh cho Practice 3

  • Speaking: 

   + Các good phrases and flows of ideas cho chủ đề Part 3 đang ra thi mới nhất

   + Luyện tập theo cặp

   + Luyện tập với GV + TA ( feedback từng HV)

   + Discourse markers trong Part 3

   Homework: Gửi recording cho 1 topic P3

  • Writing Task 2:
   + Dàn bài dạng Causes and Solutions

   + Các Positions hiệu quả cho dạng  Causes and Solutions

   + Áp dụng dàn bài vào Practice 2 ( Intro, Conclusion, ½ Body1, and ½ Body 2)

   Homework: Viết một bài essay hoàn chỉnh cho Practice 3

  • Speaking: 

   + Các good phrases and flows of ideas cho đề Part 3 đang ra thi mới nhất

   + Luyện tập theo cặp

   + Luyện tập với GV + TA ( feedback từng HV)

   Homework: Gửi recording cho 1 topic P3

  • Writing Task 2:
   + Dàn bài dạng Why & Positive of Negative development

   + Các Positions hiệu quả cho dạng này

   + Áp dụng dàn bài vào Practice 2 ( Intro, Conclusion, ½ Body1, and ½ Body 2)

   Homework: Viết một bài essay hoàn chỉnh cho Practice 3

  LỊCH KHAI GIẢNG

  IELTS FLOWER

  • Thời lượng: 14 tuần – 56 giờ
  • Đầu vào: Căn bản khá
  • Đầu ra: IELTS 6.5+
  • Số lượng học viên nhỏ: 9 – 10 học viên
  • Thời lượng: 14 tuần – 56 giờ
  • Đầu vào: Căn bản khá
  • Đầu ra: IELTS 6.5+
  • Số lượng học viên nhỏ: 9 – 10 học viên
  • Thời lượng: 14 tuần – 56 giờ
  • Đầu vào: Căn bản khá
  • Đầu ra: IELTS 6.5+
  • Số lượng học viên nhỏ: 9 – 10 học viên

  IELTS FLOWER

  • Thời lượng: 14 tuần – 56 giờ
  • Đầu vào: Căn bản khá
  • Đầu ra: IELTS 6.5+
  • Số lượng học viên nhỏ: 9 – 10 học viên
  • Thời lượng: 14 tuần – 56 giờ
  • Đầu vào: Căn bản khá
  • Đầu ra: IELTS 6.5+
  • Số lượng học viên nhỏ: 9 – 10 học viên
  • Thời lượng: 14 tuần – 56 giờ
  • Đầu vào: Căn bản khá
  • Đầu ra: IELTS 6.5+
  • Số lượng học viên nhỏ: 9 – 10 học viên

  IELTS FLOWER

  • Thời lượng: 14 tuần – 56 giờ
  • Đầu vào: Căn bản khá
  • Đầu ra: IELTS 6.5+
  • Số lượng học viên nhỏ: 9 – 10 học viên
  • Thời lượng: 14 tuần – 56 giờ
  • Đầu vào: Căn bản khá
  • Đầu ra: IELTS 6.5+
  • Số lượng học viên nhỏ: 9 – 10 học viên

  BẠN MUỐN HỌC THỬ? HOÀN TOÀN CÓ THỂ!

  Hãy để lại thông tin chúng tôi sẽ liên lạc và sắp xếp lịch học thử với bạn trong thời gian sớm nhất.

   CẢM NHẬN CỦA HỌC VIÊN

   Chị Thư dễ thương, dạy nhiệt tình. Lớp học quy mô nhỏ nên được take care tận tình, mặc dù điều này tốt mà e hơi sợ á (tại học dở nên sợ gv đến gần nhìn bài🥲). Bìa giáo trình xinh xẻo làm tăng thêm động lực học, học phí hạt dẻ so với những gì bạn nhận được khi học ở đây🥰. Trong quá trình học cảm thấy trình độ được cải thiện rõ rệt nha.

   Nhat Linh

   Cô dạy rất hay, dễ hiểu, luôn nhiệt tình và động viên, tiếp thêm động lực để mình vượt qua nỗi sợ giao tiếp và đạt được điểm như ý

   Mai Nguyen

   Chị giáo rất nhiệt tình và tận tâm sửa từng bài viết và từng lỗi sai trong khi luyện nói cho các học viên. Sau khi kết thúc khoá học chị vẫn chia sẻ tài liệu ôn tập đến mn. Đặc biệt là các học viên sẽ được nhận những món quà dễ thưn từ chị 🎁 Quà là gì thì mn tham gia khoá học sẽ biết nhoo

   Thuy Hang

   Chị giáo nhiệt tình, siêu dễ thương luôn. Dù không còn học nữa nhưng khi nào cần, hay thắc mắc về bài thì chị luôn sẵn sàng hỗ trợ học viên nhà Bee hết mình nè

   Uyen Nguyen

   Writing: có dàn bài chi tiết cho cả task 1 + task 2. Task 1 e học được nhiều cách viết về biểu đồ, process, pla pla, cách parapharse những từ, cụm từ, biết thêm những cụm từ khi nói về thời gian, các cấu trúc câu viết về các biểu đồ. Task 2 cũng có dàn bài chi tiết để mình áp dụng. Với mỗi dạng bài đều có những cách viết riêng, cụ thể, không nói chung chung

   Ha Phan

   Lớp học quy mô nhỏ nên giáo viên take care từng học viên tận tình lun. Chị giáo có tâm nhứt hệ mặt trời, luôn sẵn sàng hỗ trợ lun nha, từng buổi học đều rất hữu ích luôn. Highly recommend mọi người nên học nha. Chắn chắn hok bao giờ thất vọng lun nè ❤️❤️❤️

   Thanh Tuyen

   Kiểm tra tiếng Anh trực tuyến

   Bạn đã biết trình độ tiếng Anh hiện tại của mình chưa?
   Bắt đầu làm bài kiểm tra